Mục được đánh dấu với thẻ "Bamc AED Defibrillator, Automatic External Defibrillator":