Mục được đánh dấu với thẻ "Nidek Pulse oximeter-6500":