ICU Ventilator

გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
დანაზოგი
34%
$14,563.48 $9,586.09 ($10,736.42 დღგ-ს ჩათვლით)
Screen Size 8
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
(3)
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
Screen Size 8 AC input voltage100 - 240 V
გაყიდვაშია
$11,060.87 ($12,388.17 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
$11,245.22 ($12,594.64 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
Screen Size 7
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
Screen Size 15
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
AC input voltage110 - 120/220 - 240
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
დანაზოგი
18%
$12,351.30 $10,139.13 ($11,355.83 დღგ-ს ჩათვლით)
გაყიდვაშია
Medisys Neocare Neonatal Ventilator დანაზოგი
12%
$7,536.23 $6,666.67 ($7,466.67 დღგ-ს ჩათვლით)
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
არ არის გაყიდვაში
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
გაყიდვაშია
ფასის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშრდეთ
Brand
Screen Size
Shipping
Price

.